0909055502

Gi?i thi?u c?ng ty

Công ty TNHH ?i?n - ?i?n t? Di An  là công ty chuyên kinh doanh các thi?t b? ?i?n công nghi?p v?i g?n 15 n?m kinh nghi?m. Công ty chúng tôi là ??i di?n phân ph?i c?a nhi?u th??ng hi?u n?i ti?ng nh? GTEC UPS - Tecned Charger - Apollon Ni-Cd Battery - Marstech Battery - EnerSys Battery - Tecned Inverter.


Hi?n nay, do nhu c?u v? nhu c?u ?i?n ngày càng t?ng, vi?c ??m b?o ngu?n ?i?n ?n ??nh cho h? th?ng l??i ?i?n ?òi h?i r?t nhi?u kinh phí d?n t?i tình tr?ng thi?u h?t ?i?n n?ng và ch?t l??ng ?i?n n?ng suy gi?m. ?i?u này ?nh h??ng tr?c ti?p t?i các thi?t b? ?i?n công nghi?p, ??c bi?t ?nh h??ng l?n t?i tu?i th? các thi?t b? ?i?n t? nh?y c?m nh? h? th?ng thông tin,??u khi?n công nghi?p, trung tâm d? li?u... Do v?y mà vi?c s? d?ng các thi?t b? nh? b? l?u ?i?n ngày càng t?ng cao.


B? l?u ?i?n UPS ? n??c ta hi?n nay ?ang ???c s? d?ng nhi?u trong các Ngân hàng và l?nh v?c Tài chính, các công ty Vi?n thông, l?nh v?c Công ngh? thông tin (m?ng n?i b?, trung tâm d? li?u, máy ch?, các thi?t b? vi?n thông ), trong công ty D?u khí, Công nghi?p ?ng d?ng (công nghi?p PLCS, bao bì, th?c ph?m) và các ngành khác  nh? siêu th?, ?i?n t?- thi?t b? y t?, ?óng gói…?? ?áp ?ng nhu c?u này, Chúng tôi hi?n cung c?p ??y ?? các s?n ph?m v? b? l?u ?i?n UPS v?i các s?n ph?m và ?ng d?ng c?a nó .


Dòng s?n ph?m UPS GTec cao c?p s?n xu?t  Italy.Các s?n ph?m ?a d?ng, có ch?t l??ng, ?? b?n cao, tính n?ng ?u vi?t. V?i ??i ng? k? s? ??y kinh nghi?m chúng s? theo sát vi?c b?o hành, b?o trì su?t th?i gian s? d?ng.

 

 

     Uy tín và ch?t l??ng là

      tiêu chí hàng ??u