0909055502

T?m nhìn – s? m?nh

Tên Công ty: Công Ty TNHH ?i?n - ?i?n T? Di An
Tên giao d?ch: Công Ty TNHH ?i?n - ?i?n T? Di An
Tên vi?t t?t: Công Ty TNHH ?i?n - ?i?n T? Di An
??a ch? : 397 Nguy?n Oanh-Ph??ng 17-Gò V?p- Tp. H? Chí Minh
Mã s? thu?: 0304269267
Ngành ngh? : Chuyên s?n xu?t -Mua Bán-S?a Ch?a các thi?t b? ?i?n Công nghi?p : UPS - Battery Charger-Battery-ATS - DB Cabinet.

Là công ty hàng ??u cung c?p các thi?t b? ?i?n công nghi?p v?i ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, chúng tôi cam k?t s? mang t?i cho quý công ty s?n ph?m và d?ch v? t?t nh?t, giá c? c?nh tranh nh?t !