0909055502
H? TR? TR?C TUY?N

Tin t?c

GTEC UPS

UPS 3 PHASE SUPREME 10-80

Giá : Call
Tình tr?ng : ??t hàng
Xu?t x? : Italy
C?ng su?t : 10 - 80KVA
?i?n áp vào : 3 PHASE 380 50/60Hz
?i?n áp ra : 3 PHASE 380-410(Tùy ch?n ) 50/60Hz (Tùy ch?n )
S? l??ng :   
              
 

B? L?u ?i?n UPS 3 PHA GTEC SUPREME 10-80.

-      Công ngh? Soiled Technology

-      ?i?n áp ??u vào r?ng

-      Bi?n áp cách ly ngõ ra

-      Công ngh? song song cho phép k?t n?i 8 UPS song song ??ng b? mà không c?n tách t?i.

-      Ch? ?? n?p acquy thông minh kéo dài tu?i th? acquy

-      C?m bi?n bù nhi?t

-      Màn hình hi?n th? LCD 12 inch v?i các ngôn ng? khác nhau

-      Công su?t t? 10 – 80KVA

-      Hi?u su?t 0.9 – 0.98

Phù h?p v?i các thi?t b? công nghi?p ,ch?u ???c môi tr??ng kh?c nghi?t….

Liên h? 0909055502 ?? hi?u rõ h?n v? s?n ph?m

Dowload