0909055502
H? TR? TR?C TUY?N

Tin t?c

HàNG KHUY?N M?I

BATTERY CHARGER 110VDC/30A

Giá : Call
Tình tr?ng : Hàng có s?n
Xu?t x? : Singapore
C?ng su?t : 110VDC/30A
?i?n áp vào : 3 Phase 380VAC
?i?n áp ra : 110VDC
S? l??ng :   
              
 

BATTERY CHARGER 1 PHASE  

-      Công ngh? Solid Technology

-      Gi?i nhi?t t? nhi?n

-      Bi?n áp cách ly nhi?t ?? cao

-      Ch? ?? n?p acquy thông minh kéo dài tu?i th? acquy

-      C?m bi?n bù nhi?t

-      Màn hình hi?n th? LCD 12 inch

-      Hi?u su?t 0.9

S? d?ng an toàn cho các thi?t b? ?óng c?t, ch?u ???c môi tr??ng nhi?t ?? cao. Không c?n b?o trì th??ng xuyên….

Liên h? 0909055502 ?? hi?u rõ h?n v? s?n ph?m