0909055502
H? TR? TR?C TUY?N

Tin t?c

GTEC UPS

MASTER NOVA 3/1

Giá : Call
Tình tr?ng : ??t hàng
Xu?t x? : Italy
C?ng su?t : 30 - 100KVA
?i?n áp vào : 3 Phase
?i?n áp ra : 1 Phase
S? l??ng :   
              
 

B? L?u ?i?n UPS 1 PHA GTEC 30-100KVA

  • ???c thi?t k? ngõ vào 3 Phase – Ngõ ra 1 Phase
  • ?i?n áp ??u vào r?ng
  • Bi?n áp cách ly ngõ ra
  • Ch?u ???c s? ng?n m?ch cao
  • Công ngh? song song cho phép k?t n?i 8 UPS song song ??ng b? mà không c?n tách t?i.
  • Ch? ?? n?p acquy thông minh kéo dài tu?i th? acquy
  • C?m bi?n bù nhi?t
  • Màn hình hi?n th? LCD 12 inch v?i các ngôn ng? khác nhau
  • Công su?t t? 30 – 100KVA
  • Hi?u su?t 0.9 – 0.98

 

Phù h?p v?i các thi?t b? công nghi?p n?ng ,Các thi?t b? nh?y c?m v?i t?n s? - ?i?n áp,ch?u ???c môi tr??ng kh?c nghi?t….