0909055502
H? TR? TR?C TUY?N

Tin t?c

Dự đoán xổ số miền bắc31/05/2010, 17:16

Xung kích trên tr?n tuy?n m?i

Dự đoán xổ số miền bắcTrong chi?n ??u, h? là nh?ng ng??i lính qu? c?m ch?ng k? thù xâm l??c, b?o v? T? qu?c. V? v?i ??i th??ng, nh?ng chi?n s? ?y l?i s?n sàng gánh vác trách nhi?m v?i gia ?ình và xã h?i, tích c?c làm kinh t? ?? nâng cao ??i s?ng cho chính mình, ?óng góp cho c?ng ??ng, ti?p t?c kh?ng ??nh vai trò xung kích trên m?t tr?n m?i.

Ông L??ng Công Xuân ? th? tr?n Neo, huy?n Yên D?ng r?i quân ng? v?i r?t nhi?u th??ng tích. Khi tr? v? ??a ph??ng, ông theo h?c ngh? may và ??ng ra thành l?p trung tâm d?y ngh? t? th?c. Ngay khi b??c vào con ???ng làm ?n kinh t? không ít ng??i trong gia ?ình ph?n ??i, nh?t là ng??i v? luôn lo l?ng cho s?c kho? c?a ông b?i c? trái gió, tr? tr?i ông l?i b? nh?ng c?n ?au hành h?. "Nhà c?a ?àng hoàng, con cái ?ã tr??ng thành, kho?n tr? c?p ?u ?ãi th??ng binh c?ng ?? chi tiêu, n?u ch? lo gi? s?c kho? ch?c tôi không th? thành l?p doanh nghi?p." - Ông Xuân b?c b?ch. V?i quy?t tâm làm ???c ?i?u gì ?ó có ích cho c?ng ??ng, tháng 6-2004, Doanh nghi?p t? nhân V?n Xuân ra ??i do ông làm giám ??c. T?n d?ng m?nh ??t c?a gia ?ình t?i th? tr?n Neo cùng v?i s? ti?n dành d?m và vay ngân hàng, ông Xuân ??u t? hàng tr?m tri?u ??ng xây d?ng nhà x??ng, mua s?m  thi?t b?, tuy?n d?ng công nhân gia công hàng may m?c, thêu ren xu?t kh?u. ??n nay, sau 6 n?m ho?t ??ng, doanh nghi?p c?a ông ?ã d?y ngh?, giúp cho 200 em khuy?t t?t, nhi?m ch?t ??c da cam có vi?c làm ?n ??nh. N?m 2007, ông ??i tên doanh nghi?p thành Công ty c? ph?n V?n Xuân 27-2. Ngoài các l?nh v?c s?n xu?t chính g?m may m?c, thêu ren, ?ào t?o ngh?, ông Xuân còn m? r?ng kinh doanh sang l?nh v?c ch?m kh?c ?? m? ngh?, s?n xu?t n??c u?ng tinh khi?t… Ph??ng châm c?a ??n v? là nh?ng s?n ph?m không ??t ch?t l??ng s? không giao cho khách hàng. Chính nh? bi?t trân tr?ng ch? "tín" trong kinh doanh nên các s?n ph?m c?a Công ty ?ã chi?m ???c c?m tình c?a khách hàng trong và ngoài n??c. N?m 2010, Công ty c? ph?n V?n Xuân lên k? ho?ch doanh thu th?c hi?n ??t 3,5 t? ??ng, t?ng 500 tri?u ??ng so v?i n?m 2009, b?o ??m vi?c làm cho 60 lao ??ng v?i m?c thu nh?p t? 1,4-1,6 tri?u ??ng/ng??i/tháng.

 Xét v? quy mô và doanh thu, mô hình kinh t? t?ng h?p c?a gia ?ình th??ng binh 4/4 D??ng H?i Minh, thôn M?i H?, xã Tân Thanh (L?ng Giang) khiêm t?n h?n. Nh?ng ?áng khâm ph?c ? ch? ông Minh ?ã n?ng ??ng, xoay s? tìm h??ng thoát nghèo và ?ã thành l?p m?t t? h?p c? khí chuyên s?n xu?t, cung c?p các thi?t b? ph?c v? s?n xu?t nông nghi?p nh?: máy thái rau, máy tu?t lúa, d?ng c? cho xe c?i ti?n, ô tô… t?o vi?c làm th??ng xuyên cho 4 lao ??ng v?i m?c thu nh?p h?n 1 tri?u ??ng/ng??i/tháng. Ngoài ra, ông Minh còn ??u t? ch?n nuôi l?n, ??m cá gi?ng, tr?ng cây ?n qu? m?i n?m cho doanh thu 50 tri?u ??ng.

???c tham quan mô hình kinh t? và nghe câu chuy?n làm ?n c?a các c?u chi?n binh n?m x?a, tôi th?m c?m ph?c ý chí v??n lên c?a  nh?ng ng??i lính trên tr?n tuy?n m?i. H? th?c s? ?ang làm giàu cho mình, cho quê h??ng ??t n??c.

Công Nguyên G?i ph?n h?i     G?i cho b?n bè     In trang này    Chia s?