0909055502
H? TR? TR?C TUY?N

Tin t?c

Dự đoán xổ số miền bắc31/05/2010, 17:32

Dự đoán xổ số miền bắcHà N?i d?ng xay tòa v?n phòng bên h? G??m

Dự đoán xổ số miền bắcCh? t?ch UBND thành ph? Nguy?n Th? Th?o v?a ch? ??o ng?ng thi công công trình v?n phòng Ban qu?n lý khu v?c h? G??m t?i s? 2 Lê Thái T?, dành khu ??t "vàng" làm không gian công c?ng.

Ngày 29/5, sau khi nghe báo cáo v? vi?c tri?n khai xây d?ng tòa nhà v?n phòng t?i s? 2 Lê Thái T? và ý ki?n ph?n ??i d? án c?a m?t s? chuyên gia quy ho?ch ki?n trúc, Ch? t?ch thành ph? ?ã yêu c?u ng?ng thi công tòa nhà, ??ng th?i yêu c?u qu?n Hoàn Ki?m dành khu ??t ?ó làm không gian công c?ng ph?c v? nhân dân.

Theo V?n phòng UBND thành ph?, vi?c UBND qu?n Hoàn Ki?m t? ý phê duy?t d? án công trình Ban qu?n lý h? G??m là sai, b?i vi?c tri?n khai c?n có ý ki?n c?a B? Xây d?ng v? quy ho?ch ki?n trúc. Ngoài ra, vi?c tri?n khai d? án n?m sát h? G??m này c?ng không ???c báo cáo UBND thành ph?.

Ph?i c?nh tòa nhà n?m bên c?nh h? G??m. ?nh: ?oàn Loan.

Dự đoán xổ số miền bắcT?a l?c t?i v? trí ??c ??a ngay trung tâm thành ph?, sát h? G??m và qu?ng tr??ng ?ông Kinh Ngh?a Th?c, công trình Ban qu?n lý khu v?c h? G??m g?m kh?i nhà 3 t?ng m?t tum và m?t t?ng h?m, chi?u cao công trình 12 m, m?t ?? xây d?ng 80%, v?i t?ng v?n ??u t? 10,3 t? ??ng. Theo thông báo c?a UBND ph??ng Hàng Tr?ng, d? án ???c kh?i công ngày 24/3.

Dự đoán xổ số miền bắcSau khi công trình kh?i công, nhi?u chuyên gia trong H?i ki?n trúc s? VN ?ã bày t? ý ki?n ph?n ??i d? án. H? cho r?ng, công trình làm gia t?ng m?t ?? xây d?ng quanh h? G??m, ?nh h??ng c?nh quan ki?n trúc bên h? và thành ph? nên dành kho?ng ??t tr?ng làm v??n hoa ?? t?ng không gian cây xanh.

Trao ??i v?i VnExpress.net, ông D??ng ??c Tu?n, Phó giám ??c S? Quy ho?ch Ki?n trúc Hà N?i, cho r?ng, thi?t k? tòa nhà v?n phòng ?úng quy ho?ch. Do v?y, S? này ?ã ??ng ý v?i ch? tr??ng c?a qu?n Hoàn Ki?m ?? t?o ra b? m?t ki?n trúc ??ng b?, t?o m?t ô ph? hoàn ch?nh h?n.

?oàn Loan G?i ph?n h?i     G?i cho b?n bè     In trang này    Chia s?