0909055502
H? TR? TR?C TUY?N

Tin t?c

31/05/2010, 17:34

Dự đoán xổ số miền bắcQu?c l? 1A t?c ngh?n vì ng??i ?àn ?ng nh?y c?u

Dự đoán xổ số miền bắcN?n nhân là ông Nguy?n Hà H?nh, 48 tu?i, ? Nghi Xuân, Hà T?nh. Theo m?t s? nhân ch?ng, ?êm 30/5, ông H?nh cùng m?t ng??i b?n sang thành ph? Vinh ch?i. Trên ???ng v? khi qua c?u B?n Th?y, ?i?n tho?i ?? chuông, ông H?nh d?ng xu?ng ?? nghe và sau ?ó b?t ng? nh?y xu?ng dòng n??c.

Ng??i dân hi?u k? t? t?p xem l?c l??ng c?u h? tìm ki?m thi th? n?n nhân. ?nh: Tr??ng Long.

Hàng tr?m ng??i dân hi?u k? ?ã t? t?p trên thành c?u B?n Th?y ?? xem l?c l??ng c?u h? tìm ki?m ông H?nh khi?n cho qu?c l? 1A t?c ngh?n trong nhi?u gi?. ??n khuya, khi ng??i dân tr? v? nhà, qu?c l? 1A m?i ???c thông tuy?n.

C?u B?n Th?y n?m trên qu?c l? 1A n?i li?n hai t?nh Ngh? An và Hà T?nh. Hàng ch?c n?m qua, n?i ?ây th??ng xuyên x?y ra nhi?u v? nh?y c?u t? t?.

Tr??ng Long G?i ph?n h?i     G?i cho b?n bè     In trang này    Chia s?