0909055502
H? TR? TR?C TUY?N

Tin t?c

Dự đoán xổ số miền bắc31/05/2010, 17:35

Dự đoán xổ số miền bắcM? 2 tuy?n buyt th?y bao b?c n?i thành TP HCM

Giao thông ???ng b? ? TP HCM ?ang ngày m?t quá t?i, trong khi ?ó ???ng th?y v?i h? th?ng kênh r?ch, sông ch?ng ch?t l?i ?ang b? b? ng?. Tr??c tình hình c?p bách ph?i ??u t? ngay hình th?c buýt ???ng sông ?? c?u ???ng b?, Công ty Th??ng Nh?t (Daily Express) ???c ch?n là ??n v? nghiên c?u d? án.

Dự đoán xổ số miền bắcL? trình xây d?ng h? th?ng giao thông th?y ???c Th??ng Nh?t ??a ra g?m hai giai ?o?n: giai ?o?n 1 ??u t? thí ?i?m v?i tr?ng tâm là các tuy?n n?i ?ô. Giai ?o?n sau m? r?ng và phát tri?n liên k?t toàn TP HCM, các tuy?n vành ?ai, k?t n?i v?i các ?ô th? khác nh? Long An, Th? D?u M?t, Nh?n Tr?ch, Biên Hòa, V?ng Tàu...

TP HCM c?n tri?n khai buýt ???ng thu? ?? gi?i to? áp l?c cho ???ng b?. ?nh: Kiên C??ng.

Trong giai ?o?n thí ?i?m, ch? ??u t? ??a ra 2 l? trình tuy?n. L? trình 1 có chi?u dài 11 km theo h??ng Linh ?ông - Th? ??c - Bình Q??i - Hi?p Bình Chánh - T?m Vu - Thanh ?a - Th?o ?i?n - Ung V?n Khiêm - Tr?n Não - Nguy?n H?u C?nh - B?ch ??ng. L? trình 2 có chi?u dài t??ng t? theo kênh B?n Nghé - Tàu H? g?n li?n v?i tuy?n ???ng b? qu?n 1 - qu?n 4 - qu?n 5 - qu?n 6 - qu?n 8.

Th?i gian ch?y tàu kho?ng 17 phút, lên xu?ng khách ? các b?n d?c tuy?n kho?ng 1,5 ??n 2 phút m?i b?n, t?ng th?i gian ?? ?i su?t l? trình kho?ng 30 phút. Th?i gian giãn cách m?i chuy?n là 15 phút trong gi? cao ?i?m và có th? giãn ra vào giai ?o?n th?p ?i?m trong ngày.

Ch? ??u t? d? ki?n s? ??a vào khai thác m?i l? trình là 4 tàu lo?i 80 gh? (giá tr? kho?ng 3,5 t? ??ng m?i chi?c). D? án c?ng ??a ra trong giai ?o?n ??u s? có 4 b?n ch?c n?ng (g?m b?n ?ón tr? khách, nhà ?i?u hành và các h?ng m?c khác kinh doanh khác) và 12 b?n nh? ?? khách lên xu?ng d?c tuy?n (có khu v?c ?? xe máy v?i giá r? ho?c có th? mi?n phí).

T?ng giá tr? ??u t? kho?ng 58 t? ??ngDự đoán xổ số miền bắc (46 t? c?a doanh nghi?p và 12 t? c?a nhà n??c dùng ?? làm 12 b?n nh?). Trong d? án nghiên c?u này, Công ty Th??ng Nh?t d? báo m?i ngày s? có kho?ng 116 l??t tàu ch?y. Ch? ??u t? k? v?ng con s? hành khách s? ??t 70% s? gh? trên tàu.

Trên c? s? ?ó, giá vé d? ki?n theo tính toán kho?ng 15.000 ??ng m?t hành khách tr?n l? trình. Buýt ???ng sông không ch? kéo ng??i tham gia giao thông mà còn là ph??ng ti?n thu hút l??ng khách du l?ch l?n.

Dự đoán xổ số miền bắc"T?i nh?ng ?ô th? l?n nh? London, Paris, Bankok, khách du l?ch chi?m kho?ng 50% t?ng s? ng??i s? d?ng ph??ng ti?n giao thông này. Chúng tôi k? v?ng khách du l?ch ??n TP HCM du ngo?n trên sông Sài Gòn chi?m kho?ng 30%, còn l?i 70% là ng??i tham gia giao thông", báo cáo c?a ch? ??u t? nêu rõ.

Tr??c nh?ng nghiên c?u m?i nh?t v? buýt ???ng sông, Công ty Th??ng Nh?t (Daily Express) c?ng ?? xu?t tr? thành nhà ??u t? duy nh?t c?a lo?i hình giao thông này trong 15 n?m. M?t khác, doanh nghi?p c?ng ki?n ngh? h? tr? tr? giá x?ng d?u n?u giá d?u t?ng h?n 10%. T?i TP HCM, giá vé ch? ???c quy?t ??nh khi thông qua H?i ??ng nhân dân. G?i ph?n h?i     G?i cho b?n bè     In trang này    Chia s?