0909055502
H? TR? TR?C TUY?N

Tin t?c

Dự đoán xổ số miền bắc31/05/2010, 17:36

Dự đoán xổ số miền bắcMáy bay n? ? Bình ??nh do tr?c tr?c ??ng c?

Dự đoán xổ số miền bắcTheo B? T? l?nh phòng không không quân, chi?c MiG 21 n? khi bay di?n t?p trên vùng tr?i Bình ??nh sáng 29/5, ???c Liên Xô vi?n tr? t? nh?ng n?m 1980. Ng??i lái là ??i úy Tùng, giáo viên hu?n luy?n bay, ?oàn không quân C40. Phi công này có kinh nghi?m h?n 600 gi? bay.

M?t chi?c MiG 21 ?ang ho?t ??ng t?i châu Âu. ?nh: Wikipedia.

Dự đoán xổ số miền bắcQua ?i?u tra ban ??u, nguyên nhân s? c? là do tr?c tr?c ??ng c?. Sau khi phát hi?n máy bay rung l?c, h? th?ng ?i?u khi?n ng?ng ho?t ??ng, kim ??ng h? d?u nh?n v? v? trí 0, ??i úy Tùng ?ã xin phép nh?y dù và ch? huy d??i m?t ??t ??ng ý. T?p bay t?p hôm ?ó g?m 2 máy bay.

"Khi ??ng c? không có d?u nh?n có ngh?a là không còn làm vi?c. Phi công bay phía sau c?ng phát hi?n khói t? chi?c MiG21 c?a ??ng chí Tùng lái. Sau khi nh?y dù phi công ?ã an toàn, còn máy bay r?i vào r?ng b?ch ?àn, xa khu dân c? nên không gây thi?t h?i", m?t lãnh ??o B? T? l?nh phòng không không quân cho bi?t.

Dự đoán xổ số miền bắcTr??c ?ó, tr? l?i báo chí B? tr??ng Qu?c phòng Phùng Quang Thanh cho bi?t, không quân là quân ch?ng yêu c?u k? thu?t cao và có nhi?u y?u t? r?i ro không th? l??ng tr??c. Ngoài ra, m?t s? trang thi?t b? quân s? c?ng l?c h?u nên có nh?ng lúc r?i ro.

Dự đoán xổ số miền bắc"Nh?ng qu?c gia phát tri?n, th?m chí s?n xu?t máy bay chi?n ??u hi?n ??i v?n có nh?ng v? tai n?n khi hu?n luy?n. T? l? tai n?n máy bay khi hu?n luy?n ? Vi?t Nam là th?p so v?i các n??c trên th? gi?i", ông Thanh nói.

Theo B? T? l?nh phòng không không quân, ?? phòng tránh nh?ng s? c?, ngoài vi?c làm t?t công tác hu?n luy?n, b?o d??ng máy bay, ??n v? này ?ã mua máy siêu âm ki?m tra an toàn ??ng c?.

M?i chi?c MiG 21 còn sót l?i t?i hi?n tr??ng. ?nh: H?ng Nga – Minh Th?o

Sáng 29/5, máy bay MiG 21 thu?c ?oàn không quân C40, sân bay Phù Cát, b?t ng? phát n? trong lúc ?ang bay di?n t?p trên vùng tr?i huy?n An Nh?n (Bình ??nh). Phi công ?ã k?p bung dù nh?y ra kh?i máy bay và r?i trúng vào mái nhà m?t ng??i dân, b? kính c?a c?t vào b?p chân. V? tai n?n x?y ra cách xa khu dân c? nên không gây thi?t h?i ?áng k? cho dân. G?i ph?n h?i     G?i cho b?n bè     In trang này    Chia s?