0909055502
H? TR? TR?C TUY?N

Tin t?c

Dự đoán xổ số miền bắc31/05/2010, 17:36

Dự đoán xổ số miền bắcX? h?p ?ua tài l?i s?ng H?ng

 

?ông ??o ng??i dân và nh?ng ng??i yêu xe h?i ??n xem cu?c thi.
Ngày h?i quy t? nhi?u tay ch?i xe Jeep Hà N?i và t? TP HCM.
?ây là m?t bu?i thi ??u trong khuôn kh? ch??ng trình "?êm sông H?ng" do CLB Jeep t? ch?c.
?ây là th?i ?i?m sông H?ng mùa n??c c?n. T?i khu v?c bãi ?á Nh?t Tân, nhi?u ?o?n v?n còn nh?ng dòng ch?y, khu v?c này ch? sâu nhi?u nh?t h?n 1 mét.
Thông th??ng, các tài x? ch? dám cho xe b?ng qua ?o?n sông sâu ch?a t?i 1 mét.
Th? nh?ng không ph?i xe nào c?ng có th? ch?y qua m?t cách d? dàng. Chi?c xe Jeep này ?ã ch?t máy, tài x? ng?i r?a tay ch? ??ng ??i kéo lên.
Nh?ng dòng xe g?m th?p th? này khi ch?t máy b? m?i ng??i xung quanh trêu r?ng "y?u mà ?òi ra gió".
Chi?c Vitara chìm ngh?m sau khi ???c tài x? th? ?i qua ?o?n sâu nh?t.
Bu?i thi ??u mang tính gi?i trí, vui v? và làm náo ??ng m?t khu v?c trên sông H?ng chi?u 30/5. Ông vua l?i sông thu?c v? chi?c Hilux khi b?ng qua sông hàng ch?c l?n ? nh?ng ?o?n sâu nh?t khu v?c.

Hoàng Hà G?i ph?n h?i     G?i cho b?n bè     In trang này    Chia s?