0909055502
H? TR? TR?C TUY?N

Tin t?c

31/05/2010, 17:33

Dự đoán xổ số miền bắcGi?i m? gi?c m? khi c?n k? cái ch?t

Khi con ng??i t?i g?n c?i ch?t, s? l??ng xung ?i?n trong n?o t?ng v?t và ?ó có th? là nguyên nhan khi?n nh?ng gi?c m? k? l? xu?t hi?n.
>

Nhi?u ng??i tr? v? t? c?i ch?t k? r?ng h? m? th?y b?n than
B??c trong m?t ???ng h?m ??y ánh sáng là gi?c m? c?a nhi?u ng??i t?ng c?n k? cái ch?t. ?nh: wordpress.com.

Nhi?u tài li?u ghi nh?n nh?ng ng??i t?ng h?n mê ho?c suyt ch?t tr?i qua nh?ng gi?c m? l? lùng nh?: c? th? bay l? l?ng trên kh?ng trung, b??c trong m?t ???ng h?m tràn ng?p ánh sáng, nhìn th?y th?n thánh, nhìn th?y xác c?a chính mình.

Theo Telegraph, ti?n s? Lakhmir Chawla, m?t chuyên gia y khoa c?a ??i h?c Washington t?i M?, cho r?ng nh?ng tr?i nghi?m ?ó là m?t hi?n t??ng sinh h?c, ch? kh?ng ph?i hi?n t??ng siêu nhiên hay th?n bí. ?? ch?ng minh ?ng và các ??ng nghi?p nghiên c?u 7 ng??i s?p ch?t vì m?c b?nh n?ng nh? ung th? ho?c suy tim. Nhóm nghiên c?u theo d?i các b?nh nhan b?ng m?t thi?t b? ?o ho?t ??ng n?o.

Chawla nh?n th?y tr??c khi m?t b?nh nhan chu?n b? trút h?i th? cu?i cùng, ho?t ??ng n?o c?a h? t?ng m?nh trong kho?ng th?i gian t? 30 giay t?i ba phút.

M?c ?? ho?t ??ng c?a n?o b?nh nhan s?p ch?t khi ?ó t??ng ???ng v?i ng??i hoàn toàn t?nh táo, m?c dù b?nh nhan chìm trong tr?ng thái h?n mê và kh?ng có huy?t áp. Ngay sau ??t t?ng c?a ho?t ??ng n?o, b?nh nhan qua ??i.

Theo Chawla, khi l??ng máu và oxy t?i n?o gi?m, m?i t? bào th?n kinh s? phát ra xung ?i?n cu?i cùng. Hi?n t??ng phát xung ?i?n cu?i cùng b?t ??u ? m?t vùng c?a n?o và lan r?ng v?i t?c ?? t?ng d?n. Tình tr?ng ?ó khi?n con ng??i tr?i qua nh?ng c?m giác s?ng ??ng.

“Khi n?o s?p h?t oxy, s? l??ng xung ?i?n c?a nó s? t?ng ??t bi?n. Tình tr?ng ?ó có th? là nguyên nhan gay nên c?m giác c?n k? cái ch?t”, Chawla, gi?i thích.

Nghiên c?u c?a ti?n s? Chawla là b?ng ch?ng ??u tiên cho th?y nh?ng gi?c m? khi con ng??i c?n k? cái ch?t là hi?n t??ng sinh ly.

M?c dù Chawla ch? nghiên c?u 7 b?nh nhan, nh?ng ?ng cho r?ng k?t qu? nghiên c?u c?ng ?úng v?i m?i tr??ng h?p s?p ch?t khác.

Minh Long G?i ph?n h?i     G?i cho b?n bè     In trang này    Chia s?