0909055502
H? TR? TR?C TUY?N

Tin t?c

Dự đoán xổ số miền bắc01/06/2010, 08:46

Bé hào h?ng làm MC, bác s?

Sau chút b? ng?, nhi?u bé có m?t t?i "C?ng viên vi?c làm thu nh?" ?? thích thú khi th? vai ng??i m?u, ca s?, MC truy?n hình, bác s?, h?a s?... VnExpress.net ghi l?i hình ?nh vui nh?n d?p 1/6.

Nhan d?p T?t Thi?u nhi 1/6, "C?ng viên vi?c làm thu nh?" - m? hình giáo d?c k? n?ng s?ng và k? n?ng h??ng nghi?p dành cho tr? 4-14 tu?i v?a ???c ra m?t ? Tri?n l?m - H?i ch? "Th? gi?i tu?i th? l?n th? XIII" di?n ra t?i Trung tam tri?n l?m V?n hóa Ngh? thu?t Vi?t Nam (Hoa L?, Hà N?i).
"C?ng viên vi?c làm thu nh?" là m? hình khép kín, trong ?ó các ngành ngh? ???c chia theo t?ng khu v?c, nh? khu B?nh vi?n, khu Truy?n hình, khu Xay d?ng, khu N?ng nghi?p... T?i ?ay, các em s? ???c h??ng d?n, t? làm các c?ng vi?c nh? v? tranh...
Bé trai t? t??ng.
Bé gái thi?t k? th?i trang...
và c?t may.
Th? làm ca s?,
D?n ch??ng trình truy?n hình.
Khó h?n, các em có th? th? vi?c trong nhà h? sinh...
... b?ng cách ch?m sóc tr? em.
Hay làm bác s? ?? th?m khám cho b?nh nhan.
Nhi?u bé hào h?ng khi vào vai các chú c?ng an.
Còn các em n? thích thú bi?u di?n trên sàn catwalk.

Khánh Chi G?i ph?n h?i     G?i cho b?n bè     In trang này    Chia s?