0909055502
H? TR? TR?C TUY?N

Tin t?c

01/06/2010, 10:46

Dự đoán xổ số miền bắcHà N?i b?t ng? d? b? 'ng? t? b? b?t'

Sáng nay, ng??i tham gia giao th?ng qua nút Gi?ng V? - ?ê La Thành (Hà N?i) ng? ngàng khi hàng rào ch?n inox b?t ng? t? ?? b? d? b?, h? th?ng ?èn tín hi?u c?ng ???c kh?i ph?c tr? l?i.
> /

Sau nhi?u ngày "n?m ??p chi?u", h? th?ng ?èn tín hi?u ?i?u khi?n giao th?ng t?i ng? t? này ?? ho?t ??ng tr? l?i. C?nh sát giao th?ng, thanh tra giao th?ng c?ng tái xu?t hi?n ?? ?i?u ti?t giao th?ng. Sáng nay, các ph??ng ti?n l?u th?ng khá th?ng thoáng, kh?ng x?y ra ùn t?c.

??ng ch? khách t?i ng? t? ?ê La Thành - Gi?ng V?, anh Thành, tài x? xe ?m cho bi?t, anh và nhi?u ng??i ?i ???ng khá b?t ng? khi hàng rào ch?n gi?a ng? t? ???c tháo b? sáng nay.

"Tr??c kia khi ng? t? này b? b?t l?i, gi? cao ?i?m r?t hay x?y ra ùn t?c t?i các ?i?m quay ??u trên ph? Láng H?. Tuy nhiên, t? sáng ??n gi? ???ng khá th?ng thoáng", anh Thành nói.

Nút ng? t? Gi?ng V? - ?ê La Thành th?ng thoáng h?n sau khi d? b? hàng rào inox ng?n cách. ?nh: Xuan Tùng
Nút ng? t? Gi?ng V? - ?ê La Thành th?ng thoáng h?n sau khi d? b? hàng rào inox ng?n ng? t? sáng nay. ?nh: Xuan Tùng

Tr?c h??ng d?n giao th?ng t?i ng? t? này, Trung tá Ph?m C?ng D?ng, ??i c?nh sát giao th?ng s? 3 cho bi?t: "Nhìn chung vi?c ?i l?i thu?n ti?n h?n tr??c nh?ng ?ay m?i ch? là m? th? ?? theo d?i. Trong bu?i sáng nút kh?ng x?y ra ùn t?c".

Trao ??i v?i VnExpress.net, ?ng Th?ch Nh? S?, Chánh thanh tra S? Giao th?ng v?n t?i Hà N?i cho bi?t, vi?c d? b? d?i phan cách c?ng gi?a ng? t? Gi?ng V? - ?ê La Thành là ?? t? ch?c l?i giao th?ng theo m?t hình th?c m?i.

Tr??c kia, ?? c??ng ch?, tách các dòng ph??ng ti?n ?? v? m?t h??ng gay ùn t?c, S? cho t? ch?c l?i giao th?ng b?ng cách ?óng nút ng? t? và m? các ?i?m quay ??u m?i. Tuy nhiên sau m?t th?i gian th?c hi?n, nhi?u ng??i dan ph?n ánh vi?c quay ??u xe ? v? trí này kh?ng h?p ly. H?n n?a, m?t c?t t?i tuy?n ???ng kh?ng ?? l?n nên c?n ???c t? ch?c l?i.

"Vi?c t? ch?c l?i giao th?ng là vi?c làm th??ng xuyên và thay ??i liên t?c. Trên m?t nút giao th?ng ph?i ??a ra nhi?u gi?i pháp, cách t? ch?c khác nhau ?? ch?n ???c gi?i pháp t?i ?u", ?ng S? nói.

C?nh ùn t?c vào các gi? cao ?i?m sáng chi?u sau khi nút ng? t? Gi?ng V? - ?ê La Thành b? b?t. ?nh: Xuan Tùng
Tr??c ?ay, khi b? b?t ng? t?, vào gi? cao ?i?m, c?nh ùn t?c th??ng xuyên x?y ra t?i nút Gi?ng V? - ?ê La Thành. ?nh: Xuan Tùng.

?ng Chánh thanh tra cho bi?t, S? Giao th?ng v?n t?i s? theo d?i di?n bi?n trên nút này trong vài ba ngày. Sau m?t th?i gian n?u th?y h?p ly thì s? xem xét t? ch?c l?i m?t s? nút ng? t? ?? b? b?t.

Th?m dò y ki?n trên VnExpress.net t? 22/1 ??n 26/1.

T? tháng 4/2009, S? Giao th?ng V?n t?i Hà N?i ?? phan lu?ng l?i giao th?ng trên nhi?u tuy?n ph?: dùng d?i phan cách c?ng b?t ng? ba, ng? t?, sau ?ó m? ng? r? m?i, cách nút giao c?t c? ch?ng 100-200 mét... Ph??ng án này t? ra hi?u qu? vào th?i gian ??u khi thí ?i?m vào các tháng h?c sinh ngh? hè. Tuy nhiên, b?t ??u t? ??u tháng 9/2009, khi h?c sinh nh?p tr??ng, hàng lo?t ?i?m ùn t?c m?i phát sinh, giao th?ng h?n lo?n t?i các ng? r? m?i.

T?i k? h?p H?ND Hà N?i v?a qua, nhi?u ??i bi?u ?? lên ti?ng ph?n bác ?? án này. Sau ?ó vài tu?n, Phó ch? t?ch UBND thành ph? Nguy?n V?n Kh?i ?? yêu c?u liên ngành giao th?ng và c?ng an s?m có báo cáo v? nh?ng h?n ch? c?a vi?c phan làn và ?? xu?t h??ng x? ly.

Xuan Tùng G?i ph?n h?i     G?i cho b?n bè     In trang này    Chia s?