0909055502
H? TR? TR?C TUY?N

Tin t?c

01/06/2010, 11:12

Dự đoán xổ số miền bắcTr? em Sài Gòn v?i thú nh?y c?u m?o hi?m

C?u thi?u niên l?y ?à, sau ?ó phóng vút ?i r?i k?t thúc b?ng m?t pha b?t cao "?áp" xu?ng dòng kênh. ?ám tr? ??ng trên b? reo hò thích thú r?i thi nhau nh?y t? các ?? cao khác nhau xu?ng dòng n??c ?en.
> /

?i qua c?u Th? Nghè (cách trung tam TP HCM kho?ng m?t km), nhi?u ng??i ?i ???ng kh?ng kh?i ng?c nhiên khi ch?ng ki?n c?nh hàng ch?c c?u bé bi?u di?n “k? thu?t” c?a b? m?n nh?y c?u xu?ng dòng n??c ?en.

Nh?ng thanh kè ch?a s? d?ng n?m v?t lên nhau, v? tình l?i t?o thành m?t “c?u nh?y” cho ?ám tr? này. C? 3-4h chi?u, hàng ch?c ??a tr? l?i t?p trung trên nh?ng thanh kè, v? t? c?i áo r?i nh?y ùm xu?ng n??c b?ng nhi?u ki?u.

*
M?t pha bi?u di?n nh?y c?u. ?nh: Qu?c Th?ng.

M?t bu?i chi?u cu?i tháng 5, ??a tr? ch?ng 10 tu?i trèo lên ch? ??ng cách m?t n??c kho?ng 5 m l?y ?à. Sau nh?ng ti?ng c? v?, c?u bé lao vút ?i và k?t thúc b?ng m?t pha “ti?p n??c” khi?n b?t b?n tung tóe trong tràng c??i c?a l? tr? ??ng trên b?.

Ghi nh?n c?a VnExpress.net, do khu v?c xung quanh n?i ?ám tr? t?m, có nhi?u h? dan neo thuy?n s?ng trên r?ch, rác th?i sinh ho?t ??u ???c x? tr?c ti?p xu?ng r?ch.

Theo nh?ng ng??i dan ? ?ay, khu v?c này n??c r?t ?en và b?n, phía d??i ?áy có nhi?u bùn, r?t nguy hi?m n?u “dính” chan vào l?p bùn này. Th?i gian g?n ?ay, trong nh?ng ??t n?ng nóng kéo dài, nhi?u thi?u niên là con em c?a nh?ng gia ?ình lao ??ng nghèo s?ng xung quanh ch? Th? Nghè kh?ng có ?i?u ki?n ?i các h? b?i nên r? nhau ra ?ay “qu?y”.

Qu?c Th?ng G?i ph?n h?i     G?i cho b?n bè     In trang này    Chia s?