0909055502
H? TR? TR?C TUY?N

Tin t?c

Dự đoán xổ số miền bắc02/06/2010, 00:58

Dự đoán xổ số miền bắcH?n m?t tri?u h?c sinh d? thi t?t nghi?p

7h30 sáng nay, thí sinh d? thi m?n V?n v?i ?? theo h??ng "m?" nh?m khuy?n khích sáng t?o. Theo ch? ??o c?a B? Giáo d?c, nh?ng tr??ng h?p mang tài li?u, s? d?ng ?i?n tho?i di ??ng s? b? h?y ngay k?t qu? thi.
> /

TS Tr?n V?n Ngh?a, C?c phó Kh?o thí và Ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c (B? GD&?T) cho bi?t, k? thi t?t nghi?p n?m nay có 1,05 tri?u thí sinh ??ng ky d? thi. Trong ?ó, g?n 140.000 em ??ng ky thi theo ch??ng trình giáo d?c th??ng xuyên. V?i g?n 130.000 giám th? ???c phan b? v? 44.000 phòng thi ? 1.233 c?m tr??ng, s? cán b? n?m nay t?ng h?n k? thi n?m ngoái ch?ng 7.000 ng??i.

Theo ?ng Ngh?a, m?i ?? thi ??u có nh?ng cau d? dành cho h?c sinh trung bình, có cau khó cho các em khá, gi?i. "Cau h?i 'm?' n?m ngoái ???c ch?m khá chính xác nên h?c sinh có th? hoàn toàn yên tam v?i nh?ng ?? V?n 'm?'", C?c phó Tr?n V?n Ngh?a nói.

?nh: Hoàng Hà.
G?i thí sinh vào phòng thi m?n V?n n?m 2009. ?nh: Hoàng Hà.

Trao ??i v?i VnExpress.net, Chánh v?n phòng S? GD&?T Hà N?i Nguy?n Hi?p Th?ng cho bi?t, trong s? g?n 84.000 thí sinh c?a 219 tr??ng THPT, trung tam giáo d?c th??ng xuyên, có 67.000 h?c sinh THPT, còn l?i là h?c sinh b? túc và thí sinh t? do. S? huy ??ng 8.700 giám th? và 400 thanh tra t?i các ?i?m thi.

Tr??c tình tr?ng thi?u ?i?n trong ngày n?ng nóng, ?i?n l?c Hà N?i ?? làm vi?c v?i h?u h?t các Phòng Giáo d?c và ?ào t?o ?? lên k? ho?ch cung c?p ?i?n cho các h?i ??ng coi thi và ch?m thi trên ??a bàn.

?nh: Hoàng Hà.
Thí sinh Hà N?i làm bài thi m?n V?n n?m 2009. ?nh: Hoàng Hà.

N?m nay TP HCM có h?n 66.000 thí sinh d? thi ? 108 h?i ??ng v?i h?n 8.000 cán b? coi thi trên kh?p các ??a bàn qu?n huy?n. Phó giám ??c S? Giáo d?c TP HCM Nguy?n H?ng S?n cho bi?t, S? ?? ch?n nh?ng tr??ng có c? s? v?t ch?t t?t nh?t ?? làm h?i ??ng thi.

T?i nh?ng ??a bàn th??ng xuyên b? cúp ?i?n, S? s? ph?i h?p v?i c? quan ?i?n l?c ?? ??m b?o có ?i?n 24/24. Tuy nhiên S? c?ng ch? ??o cho các tr??ng chu?n b? máy phát ?? ?? phòng tr??ng h?p m?t ?i?n.

V? phía h?c sinh ?ng S?n l?u y, các thí sinh ph?i th?c hi?n nghiêm túc quy ch? và ch? ???c mang các v?t d?ng ???c phép vào phòng thi. Tuy?t ??i kh?ng mang ?i?n tho?i di ??ng hay các thi?t b? nghe nhìn khác vào phòng, n?u phát hi?n s? h?y toàn b? k?t qu? thi.

Thí sinh xác nh?n ?? thi còn niêm phong t?i k? thi t?t nghi?p 2009. ?nh: H?i Duyên.
Thí sinh xác nh?n ?? thi còn niêm phong t?i k? thi t?t nghi?p 2009. ?nh: H?i Duyên.

L?ch thi t?t nghi?p THPT 2010:

Ngày Bu?i M?n thi Th?i gian B?t ??u làm bài
2/6 Sáng Ng? v?n 150 phút 7h30
Chi?u Hoá h?c 60 phút 14h30
3/6 Sáng ??a ly 90 phút 7h30
Chi?u L?ch s? 90 phút 14h30
4/6 Sáng Toán 150 phút 7h30
Chi?u Ngo?i ng? 60 phút 14h30
V?t ly 60 phút 14h30

Nh?ng l?u y ??i v?i thí sinh khi b??c vào phòng thi:

Thí sinh ??n phòng thi mu?n nh?ng ch?a ??n gi? làm bài, giám th? l?p biên b?n và cho thí sinh d? thi. Các tr??ng h?p ??n mu?n sau th?i ?i?m tính gi? làm bài ??u kh?ng ???c d? thi.

Bài thi ph?i ???c vi?t r? ràng, kh?ng ???c ?ánh d?u, làm ky hi?u riêng, kh?ng ???c vi?t b?ng bút chì (tr? v? ???ng tròn b?ng compa và t? ? trên phi?u tr? l?i tr?c nghi?m); ch? ???c vi?t b?ng m?t th? m?c (kh?ng dùng m?c ??); vi?t h?ng thì ph?i dùng th??c g?ch chéo; kh?ng ???c t?y, xóa.

Trong th?i gian thi tr?c nghi?m, thí sinh kh?ng ???c r?i kh?i phòng. ? m?n thi t? lu?n, thí sinh ???c ra kh?i phòng thi khi h?t 2/3 th?i gian làm bài, và ph?i n?p bài thi kèm theo ?? thi, gi?y nháp.

Thí sinh s? b? c?nh cáo n?u chép bài c?a thí sinh khác ho?c cho b?n chép bài. Và vi?c ?ình ch?, h?y k?t qu? thi ???c ti?n hành n?u thí sinh: mang vào phòng thi các v?t d?ng b? c?m; s? d?ng tài li?u liên quan ??n vi?c làm bài thi hay ph??ng ti?n thu phát th?ng tin; nh?n bài gi?i s?n c?a ng??i khác; chuy?n ho?c nh?n gi?y nháp c?a thí sinh khác; làm bài gi?ng nhau, b? giám th? phát hi?n...

Trong tr??ng h?p nh? ng??i thi h?, khai man h? s?, gay r?i an ninh tr?t t? khu v?c thi, hành hung giám th?, giám kh?o, ng??i ph?c v?... thí sinh s? b? h?y k?t qu? và c?m thi 1-2 n?m. Còn ng??i thi h? s? b? bu?c th?i h?c n?u ?ang theo h?c t?i các c? s? giáo d?c, th?m chí b? ?? ngh? truy c?u trách nhi?m hình s?, tùy theo m?c ??, tính ch?t và h?u qu? vi ph?m.

Ti?n D?ng - H?i Duyên G?i ph?n h?i     G?i cho b?n bè     In trang này    Chia s?