0909055502
H? TR? TR?C TUY?N

Tin t?c

Dự đoán xổ số miền bắc02/06/2010, 07:00

??i bi?u QH lên ti?ng vi?c d?i trung tam hành chính v? Ba Vì

Hôm nay Chính ph? s? báo cáo Qu?c h?i v? ?? án quy ho?ch th? ?ô ??n n?m 2030. VnExpress.net ghi nh?n ý ki?n ??i bi?u v? ý t??ng xây d?ng trung tâm hành chính qu?c gia ? Ba Vì, ?i?m nh?n quan tr?ng trong ?? án.
>/

Nhà s? h?c D??ng Trung Qu?c: "Không nên d?n v? m?t ch?"

Ông D??ng Trung Qu?c: "Hà N?i c? n?m trên lòng sông c?, n?n ??t y?u". ?nh: H?ng Khánh.

Tr??c ?ây mình v?n quan ni?m trung tâm hành chính qu?c gia t?c là ??u não c?a nhà n??c, nh?ng theo tôi xu th? hi?n nay hành chính ngày càng mang n?ng tính ch?t d?ch v? công, nên cái g?i là trung tâm chính tr? và trung tâm hành chính không nh?t thi?t ph?i ? m?t ch?. N?u là d?ch v? công thì quan tr?ng ph?i có không gian, ph??ng ti?n ?? ng??i dân có th? ti?p c?n. H?n n?a quy ho?ch th? ?ô m?i r?ng 3.000 km2 nên ta ph?i thay ??i d?n quan ni?m v? không gian, ph?i phân chia các không gian khác nhau. M?t là ?? khai thác l?i th? c?a không gian ?y. Hai là phân b? m?t cách h?p lý dân c? và nh?ng ho?t ??ng c?a th? ?ô ? các khu v?c.

Hà N?i c? n?m trên lòng con sông c?, n?n ??t y?u. Trong khi ?ó n?u mu?n xây m?t thành ph? th?t hi?n ??i theo ?úng ngh?a, v?i nh?ng công trình ng?m thì chúng ta ph?i ch?n n?n ??t ?n ??nh. Ch?n ? Ba Vì hay n?i nào khác ?ó là vi?c c?a nhà chuyên môn. Quan ?i?m c?a tôi là không n?n d?n ép v? m?t ch?.

Ba Vì th?c ra ch? là m?t qu? núi. ??i v?i t? duy c?a con ng??i th?i x?a, ??a hình ?ó g?n li?n v?i quan ni?m v? tâm linh, sau này ta nâng lên thành phong th?y, liên quan ??n vi?c xác ??nh giá tr? c?a không gian ??i v?i ??i s?ng con ng??i. C?ng có ý ki?n này n? v? phong th?y ? Ba Vì, nh?ng m?i ng??i m?i ý. Tâm linh, phong th?y ch?a ph?i là khoa h?c thu?n túy, khoa h?c bi?n ch?ng, mà chúng ta tôn tr?ng và c? g?ng tìm th?y ? ??y nh?ng giá tr? mang tính khoa h?c.

>

??i bi?u Nguy?n ?ình Xuân: "T?i sao l?i ph?i d?i lên t?n Ba Vì?"

Ông Nguy?n ?ình Xuân: "Kéo dãn dân c? ch? y?u b?ng h? t?ng, công nghi?p, th??ng m?i, d?ch v?". ?nh: H?ng Khánh.

Theo ?? án, trung tâm hành chính ??t ? Ba Vì, trong khi ?ó trung tâm l?p pháp (Qu?c h?i) l?i ? Ba ?ình. Tôi không hi?u t?i sao l?i tách ra nh? th? và vi?c ?ó có l?i gì so v?i mô hình hi?n nay. Khi ti?p c?n báo cáo c?a Chính ph?, câu h?i ?ó c?a tôi ch?a ???c th?a mãn. Th? ch? c?a chúng ta là có s? phân công, phân nhi?m gi?a 3 quy?n hành pháp, l?p pháp và t? pháp, nh?ng có s? ph?i h?p v?i nhau.

C?ng có ng??i nói hãy nhìn Malaysia khi thi?t k? khu hành chính cách xa khu chính tr?, nh?ng th? gi?i có trên 100 n??c và Malaysia ch? là thi?u s?. N?u xây ? Ba Vì, ng??i dân ch?c ch?n s? b?t ti?n khi ti?p c?n v?i trung tâm hành chính. Ng??i ta nói xây d?ng Chính ph? ?i?n t?, nh?ng không th? không có s? giao ti?p. Ph??ng án an ninh, b?o v? c?ng r?t ph?c t?p vì trên su?t tuy?n ???ng t? trung tâm chính tr? ??n trung tâm hành chính ph?i b?o v? cho các quan ch?c c?p cao di chuy?n.

M?t s? ý ki?n cho r?ng xây ? Ba Vì ?? kéo dãn dân c? ?ô th?, nh?ng dân c? và hành chính là hai v?n ?? khác nhau. Ch? nh?ng quan ch?c làm trong c? quan Chính ph? m?i c?n ? g?n trung tâm hành chính và nh?ng ng??i có công vi?c c? th? m?i ??n ??y thôi. Còn thu hút dân ch? y?u do h? t?ng, công nghi?p, th??ng m?i và d?ch v?.

Dự đoán xổ số miền bắc?ó là ch?a k? vi?c chuy?n tr? s? m?t s? b? ngành t? M? ?ình lên Ba Vì có th? gây lãng phí. Khi mình xây m?t tòa nhà ?âu ch? s? d?ng 20 n?m, mà ph?i 50-70 n?m, th?m chí hàng tr?m n?m, nh? tòa nhà c?a Chính ph?, vì ?ó còn là bi?u t??ng c?a qu?c gia, là công trình v?n hóa, ngh? thu?t...

M?t v?n ?? n?a tôi quan tâm là ??t ?ai. Hà N?i m? r?ng có di?n tích ??t nông nghi?p r?t l?n, ??c bi?t là ??t lúa. V?y vi?c ?ng x? nh? th? nào? Nói ng??i dân và chính quy?n ??a ph??ng ph?i gi? gìn ??t lúa ?? ??m b?o an ninh l??ng th?c, nh?ng Hà N?i l?i làm m?t nhi?u ??t lúa quá.

??i bi?u Nguy?n Ng?c ?ào: "Xu th? t??ng lai trung tâm hành chính tách kh?i trung tâm chính tr?"

Ông Nguy?n Ng?c ?ào: "M?t b? có th? có nhi?u tr? s?". ?nh: P.V.

?ây là quy ho?ch d?a trên t?m nhìn, ch? không ph?i d?a vào th?c t?i hay là ch?a cháy m?t th?c t?i. ?ó là quy ho?ch h??ng v? t??ng lai và nó ph?i phù h?p v?i xu th? chung trong t??ng lai. Xu th? chung trong t??ng lai c?a t?t c? ?ô th? trên th? gi?i là khu bi?t trung tâm hành chính và trung tâm chính tr?. Hành chính trong t??ng lai là hành chính d?ch v? công, nhà n??c t? ch? n?m ch?t trong tay và qu?n lý t?t c? s? chuy?n sang d?ch v? là ch? y?u. Vì th? vi?c tách khu v?c hành chính và chính tr? không có gì ?áng ng?c nhiên.

N?u chúng ta ?ã ?n nút ??ng ý m?t Hà N?i nh? bây gi? thì trong 20 n?m n?a Hà N?i không th? thu h?p ? m?y qu?n nh? hi?n nay ???c. Ý t??ng c?a B? Xây d?ng khi quy ho?ch ??a trung tâm hành chính ra xa h?n trung tâm ?ô th? là ph?c v? ?úng m?c tiêu phát tri?n Hà N?i v? m?t lý thuy?t. Có th? hi?n nay ta nhìn nó h?i xa, nh?ng t??ng lai v?i t?c ?? tàu ?i?n ng?m thì t? trung tâm Hà N?i hi?n nay lên Ba Vì ch? m?t kho?ng 30 phút.

Dự đoán xổ số miền bắcC?ng có ý ki?n là lãng phí khi các b? ngành ?ã có ??t ? M? ?ình, sau n?m 2030 l?i chuy?n lên Ba Vì. Nh?ng theo tôi ??ng hi?u m?t b? thì ch? khu l?i trong b?. B? có th? có nhi?u tr? s?, có b? ph?n là d?ch v? công, liên h? tr?c ti?p v?i ng??i dân, và có b? ph?n là trung tâm tham m?u cho Chính ph?. Ví d? Hà N?i hi?n nay các S? n?m ? nhi?u v? trí.

Tóm l?i tôi ?ng h? xây d?ng trung tâm hành chính qu?c gia ? Ba Vì, nh?ng quan tâm hai ý. M?t là tính kh? thi, Chính ph? nên có báo cáo tr??c Qu?c h?i v? kh? n?ng th?c hi?n d? án sau 20 n?m n?a. Hai là ph?i có l? trình và ng??i dân ph?i bi?t ???c thông tin v? l? trình. Hi?n nay m?i nghe ch? quy ho?ch mà ng??i dân ?ã nhao nhao lên v? ??t. H? ?âu hi?u sau 20 n?m n?a m?i có c? h?i ti?p c?n trung tâm hành chính, lúc ?ó chính sách ??t ?ai s? khác.

Phó ch? t?ch Qu?c h?i Nguy?n ??c Kiên: "Hành chính và chính tr? không th? tách b?ch"

Ông Nguy?n ??c Kiên. ?nh: P.V.

Dự đoán xổ số miền bắcKhu Ba ?ình là t? x?a ??n nay ?ã ???c xác ??nh là trung tâm chính tr? - hành chính. Hành chính và chính tr? ph?i g?n k?t v?i nhau, không th? tách b?ch. Có ng??i nói áp d?ng mô hình c?a Malaysia hay m?t s? n??c, nh?ng mình là Vi?t Nam, không ph?i là Malaysia. Ph?i c?n c? vào th?c ti?n, truy?n th?ng c?a n??c ta, r?i ??c thù v? nhà n??c hành chính ?? có cách riêng c?a Vi?t Nam.

Còn nói ??a trung tâm hành chính lên Ba Vì ?? kéo dãn dân c? ?ô thì thì không ?úng. Vi?c kéo dãn dân c? có r?t nhi?u bi?n pháp, ch?n bi?n pháp nào mang tính ??ng thu?n cao, phù h?p v?i ??t n??c ta, c?a Vi?t Nam thì mình ch?n.

H?ng Khánh th?c hi?n G?i ph?n h?i     G?i cho b?n bè     In trang này    Chia s?