0909055502
H? TR? TR?C TUY?N

Tin t?c

10/12/2012, 08:10

Dự đoán xổ số miền bắcS?n xu?t pin m?t tr?i: Kh?i ??ng ngành c?ng nghi?p m?i

Ch? còn 4-5 tháng n?a, nh?ng t?m panel pin n?ng l??ng m?t tr?i ???c s?n xu?t d??i d?ng s?n ph?m c?a m?t dây chuy?n công nghi?p ??u tiên t?i Vi?t Nam s? xu?t x??ng .Ch? còn 4-5 tháng n?a, nh?ng t?m panel pin n?ng l??ng m?t tr?i ???c s?n xu?t d??i d?ng s?n ph?m c?a m?t dây chuy?n công nghi?p ??u tiên t?i Vi?t Nam s? xu?t x??ng.

??i v?i nhi?u ng??i “trong ngh?”, ?ây v?n là m?t tin ??t ng?t. V?n bi?t, pin m?t tr?i là m?t xu th? t?t y?u c?a th? gi?i, và chúng ta không th? ??ng ngoài, nh?ng t? bao n?m nay, l?nh v?c này nh? m?t ?? tài, ph?m trù nghiên c?u c?n s? ??u t? c?a nhà n??c nhi?u h?n là mang dáng d?p c?a th? tr??ng…

Chuy?n c?a M?t tr?i ??

“Nhi?u ng??i b?o chúng tôi li?u. C?ng có ng??i t?ng nghi ng? r?ng d? án s?n xu?t panel pin n?ng l??ng m?t tr?i c?a chúng tôi là m?t ??m l?a th?i lên t? phía nhà n??c, ?? kh?i g?i phát tri?n ch??ng trình n?ng l??ng m?i. Tùy quan ?i?m thôi, nh?ng chúng tôi ph?i nói rõ m?t ?i?u: chúng tôi làm d? án này v?i m?c ?ích kinh doanh”, ông Hu?nh Kim T??c, Giám ??c Trung tâm ti?t ki?m n?ng l??ng TPHCM (ECC-HCM), ch? ??u t? nhà máy s?n xu?t pin m?t tr?i mang tên M?t tr?i ??, nói.

Nhà máy ???c kh?i công t? cu?i tháng 3-2008, nh?ng d? án s?n xu?t pin m?t tr?i do ECC-HCM ph?i h?p ??u t? v?i Công ty c? ph?n M?t tr?i ?? ?ã ???c chu?n b? t? h?n 1 n?m tr??c ?ó, v?i m?t h?p ??ng mua dây
Tuy nhiên, nh?ng nghiên c?u v? pin m?t tr?i ?ã thu hút các nhà khoa h?c Vi?t Nam t? hàng ch?c n?m v? tr??c. M?t s? pin m?t tr?i ?ã ???c các nhà khoa h?c c?a chúng ta nghiên c?u và s?n xu?t thành công trong phòng thí nghi?m. Nh?ng, ?? t?o ra m?t dây chuy?n s?n xu?t th??ng ph?m thì chúng ta ch?a t?ng làm ???c. ??i v?i m?t d? án kinh doanh nh? M?t tr?i ??, v?n ?? là th? tr??ng ?âu?

Câu chuy?n th? tr??ng ???c ông T??c lý gi?i b?ng s? thay ??i c?a th?i ??i. “Trên toàn th? gi?i, v?n ?? n?ng l??ng m?i ?ang ngày càng ???c phát tri?n. N?ng l??ng m?t tr?i ngày càng ???c ?ng d?ng vào cu?c s?ng nhi?u h?n, ??n ??, công ngh? s?n xu?t pin m?t tr?i không còn là công ngh? cao, c?a riêng nh?ng n??c phát tri?n n?a. V?i ??nh h??ng phát tri?n n?ng l??ng m?i, s?m hay mu?n chúng ta c?ng s? ph?i ?i theo h??ng ?ó. Nh?ng, m?t th? tr??ng l?n h?n n?a ???c chúng tôi nh?m t?i là làm gia công pin m?t tr?i. Theo s? phát tri?n c?a mình, pin m?t tr?i r?i c?ng không còn là s?n ph?m công ngh? cao, mà nh? nhi?u s?n ph?m dân d?ng khác, s? ???c gia công t?i các qu?c gia châu Á, châu Phi ch? không t?p trung t?i châu Âu, châu M?. Vì v?y, ??nh h??ng th? tr??ng c?a chúng tôi là 60% gia công xu?t kh?u, 40% dành cho th? tr??ng trong n??c”.V?i nh?ng quan ?i?m riêng v? th? tr??ng c?a mình, M?t tr?i ?? ?ã ra ??i v?i hy v?ng mình s? là ??n v? ?i ??u trong m?t ngành công nghi?p m?i t?i Vi?t Nam, ch? không ph?i là m?t… “k? li?u m?ng”, nh? m?t s? ng??i ?ang lo ng?i.

Và h? ?ã có m?t d?u hi?u ?áng m?ng ngay t? khi ch?a s?n xu?t ???c t?m pin nào: theo ông T??c, hi?n ?ã có r?t nhi?u ??i tác tìm ??n ??t


 G?i ph?n h?i     G?i cho b?n bè     In trang này    Chia s?