0909055502
H? TR? TR?C TUY?N

Tin t?c

Tin c?ng ngh?

hinhanh_chitiet_tintuc
08:10 | 10/12/2012

S?n xu?t pin m?t tr?i: Kh?i ??ng ngành c?ng nghi?p m?i

Mùa nóng b?c ?ang ??n g?n, nhu c?u s? d?ng máy l?nh ngày càng gia t?ng. Máy l?nh sau m?t th?i gian s? d?ng s? b? d? do b?i bám vào ho?c b? thi?u ga d?n ??n vi?c kém l?nh h?n. Nh?m ??m b?o, các nhân viên b?o trì c?a Samsung s? giúp khách hàng ki?m tra, làm v? sinh và thay ga mi?n phí cho máy l?nh nhãn hi?u Samsung ... 
ongquoc
07:00 | 02/06/2010

??i bi?u QH lên ti?ng vi?c d?i trung tam hành chính v? Ba Vì

Dự đoán xổ số miền bắcHôm nay Chính ph? s? báo cáo Qu?c h?i v? ?? án quy ho?ch th? ?ô ??n n?m 2030. VnExpress.net ghi nh?n ý ki?n ??i bi?u v? ý t??ng xây d?ng trung tâm hành chính qu?c gia ? Ba Vì, ?i?m nh?n quan tr?ng trong ?? án. 
Thi-TN
00:58 | 02/06/2010

H?n m?t tri?u h?c sinh d? thi t?t nghi?p

7h30 sáng nay, thí sinh d? thi m?n V?n v?i ?? theo h??ng "m?" nh?m khuy?n khích sáng t?o. Theo ch? ??o c?a B? Giáo d?c, nh?ng tr??ng h?p mang tài li?u, s? d?ng ?i?n tho?i di ??ng s? b? h?y ngay k?t qu? thi.


 
DSC_2423
00:51 | 02/06/2010

Hà N?i ??t ng?t chìm trong bóng t?i

T?i 1/6, nhi?u n?i t?i khu v?c n?i thành Hà N?i b?ng d?ng m?t ?i?n khi?n ???ng ph? chìm trong bóng t?i, giao th?ng h?n lo?n, còn ng??i dan kh? s? vì nóng n?c.